Verslag Provinciale Staten vergadering van 8 november 2023

Gepubliceerd op: 09 november 2023 16:11

Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten voorgesteld de begroting voor 2024 vast te stellen.
Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2024 zijn elf amendementen en vijftien moties in stemming gebracht.

Dit zijn de amendementen:

- De fractie PvdD heeft, samen met de fracties SP en GroenLinks, een amendement ingediend over 'Opcenten kostendekkend voor mobiliteit exclusief OV'. Dit amendement heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fracties PvdD heeft, samen met de fractie SP, een amendement ingediend over 'Zorg voor échte weerstand; leg meer bos aan!'. Dit amendement heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie SterkLokaalFlevoland heeft een amendement ingediend over 'Verlaging heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting'. Dit amendement heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie BBB heeft, samen met de fracties, 50PLUS, GroenLinks en JA21, een amendement ingediend over 'Technische aanpassing omzetting naar Uitvoeringsreserve uit de brede Bestemmingsreserve'. Dit amendement is met algemene stemmen aangenomen.
- De fractie 50PLUS heeft een amendement ingediend over 'Eerst rapport Pels Rijcken & nakomen toezeggingen Horizon'. Dit amendement heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie 50PLUS heeft een amendement ingediend over 'Museale voorzieningen binnen het FvA'. Dit amendement heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie 50PLUS heeft een amendement ingediend over 'Schrappen verhoging opcenten MRB 2024'. Dit amendement heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie PvdA heeft samen met de fractie GroenLinks een amendement ingediend over 'Extra opdrachtformulering voor versnelling betaalbare woningbouw'. Dit amendement heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.
- De fractie PvdA heeft samen met de fractie GroenLinks een amendement ingediend over 'Investeren in de Flevolandse woningbouwopgave'. Dit amendement heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.
- De fractie PvdA heeft samen met de fractie GroenLinks een amendement ingediend over 'Provinciale inzet vergroten op tegengaan (gevolgen) netcongestie'. Dit amendement heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.
- De fractie VVD heeft samen met de fractie SterkLokaalFlevoland een amendement ingediend over 'Geen structurele middelen Horizon'. Dit amendement heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.

Dit zijn de moties:

- De fractie SP heeft een motie ingediend over 'Bestaanszekerheid'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie CDA heeft, samen met de fracties PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie, SGP en BBB, een motie ingediend over 'Aanvulling Oekraïne Noodfonds'. Deze motie heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.
- De fractie PvdD heeft een motie ingediend over 'Geen belangen meer in Lelystad Airport'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie PvdD heeft, samen met de fracties GroenLinks en PvdA, een motie ingediend over 'Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie PvdD heeft samen met de fracties GroenLinks en PvdA een motie ingediend over 'SMART-doelen in de begroting'. Deze motie heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.
- De fractie PvdD heeft een motie ingediend over 'Laat dieren hun leefgebied houden'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie PvdD heeft een motie ingediend over 'Los de problemen in de Oostvaardersplassen op'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie PvdD heeft een motie ingediend over 'Diervriendelijk faunabeheer'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie SterkLokaalFlevoland heeft een motie ingediend over 'Pre-advies GS'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie SterkLokaalFlevoland heeft een motie ingediend over Flevolandse Bedrijven Horizon'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie GroenLinks heeft, samen met de fracties Pvda, CDA en PvdD, een motie ingediend over 'Investeren in een vitale Samenleving in Flevoland'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie GroenLinks heeft, samen met de fracties PvdA, D66 en PvdD, een motie ingediend over 'Haal ook groepen met een afstand tot de politiek erbij'. Deze motie heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.
- De fractie GroenLinks heeft, samen met de fracties PvdA en PvdD, een motie ingediend over 'Budgetten Circulaire economie'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie 50PLUS heeft een motie ingediend over 'Een gedegen bespreking Fonds Verstedelijking Almere'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
- De fractie JA21 heeft een motie ingediend over 'Investeren in personeelsbehoud'. Deze motie heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.

Wat is het verschil tussen een amendement en een motie?

Een amendement is een voorstel om de tekst van een Statenvoorstel te wijzigen. Als een amendement wordt aangenomen dan is het Statenvoorstel aangepast zoals aangegeven in het amendement. Een motie is een gemotiveerde verklaring of uitspraak van één of meerdere Statenleden over een bepaald onderwerp, waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken.

De stemming over de Programmabegroting 2024 heeft een meerderheid gehaald. Daarmee is de begroting van de provincie Flevoland voor het komende jaar vastgesteld.

Flevolandse Sportnota

Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten voorgesteld het Flevolandse sportbeleid "Samenwerken aan sportief Flevoland" vast te stellen en te kiezen voor het "basis ambitieniveau" voor het sportbeleid.
Dit voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Uit de vorige Statenvergadering van 1 november zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag op de agenda geplaatst. De fractie SP heeft de motie 'Geen met PFAS vervuilde grond in zandwinputten storten' aangehouden. Deze wordt een volgende keer behandeld en in stemming gebracht.

De tweede motie vreemd, van de fractie Forum voor Democratie samen met de fracties SterkLokaalFlevoland en 50PLUS, heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

De fractie VVD heeft, samen met de fracties CDA, PvdD en D66, een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over 'Meer tijd voor aanpassing GR OFGV – Uitkomst beraad'. Deze motie heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

Een motie die gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de Provinciale Staten staat heet een 'motie vreemd aan de orde van de dag'. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp.

Meer weten?

Op de website van Provinciale Staten kunt u de agenda en de vergaderstukken vinden en de vergadering terugkijken.