Integrale ad hoc commissie 15 januari 2020 15:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Terugkoppeling IPO
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 15 minuten
  Toelichting:
  Naar aanleiding van de rapportage door I&O research over de evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer, heeft de Programmaraad in de vergadering van 10 oktober 2019 van gedachten gewisseld over haar eigen rol en taak. De Programmaraad is tot de conclusie gekomen dat een inhoudelijke wijziging van de verordening niet nodig is. De nu ter besluitvorming voorliggende wijzigingen betreffen vooral actualiseringen en aanpassingen aan de huidige werkwijze van de Programmaraad (besluiten 1 t/m 15). Daarnaast wordt voorgesteld vijf wijzigingen door te voeren in de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 15 minuten
  Toelichting:
  In deze begrotingswijziging is het geactualiseerde onderzoeksprogramma voor 2020 opgenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  Dit recent afgeronde onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hun regierol op het gebied van wonen invullen en uitvoeren. Gelegenheid voor stellen vragen aan een vertegenwoordiger van de RRK en aansluitend kunnen commissieleden hun oordeel geven over de gedane aanbevelingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  Van 15 februari 2019 tot en met 29 maart 2019 heeft het ontwerp Erfgoedprogramma Flevoland ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen ten opzichte van de ontwerpstukken. Daarnaast heeft de toezegging van Gedeputeerde Staten aan de SGP geleid tot een aanpassing van de ontwerp-stukken. Ten slotte heeft de keuze voor het middelste scenario zoals verwoord in het coalitieakkoord 2019-2023 ‘Flevoland: Ruimte voor de toekomst’, geleid tot aanpassingen ten opzichte van de ontwerp stukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  Informatie over de opzet en inhoud van de Ontwerp-Cultuurnota 2021-2024. Daarbij gaat het, conform de eerder aangegeven wens van de Staten, vooral om voortzetting en actualisatie van het huidige cultuurbeleid. Het ontwerp van de Cultuurnota wordt op 14 januari in Gedeputeerde Staten behandeld. Na de beeldvorming in de commissie op 15 januari, volgt op 5 februari de oordeelsvormende ronde en op 26 februari besluitvorming. In maart/april is dan de terinzagelegging.
  vergroten verkleinen laden...
 • 9

  Controleplan Accountant en kennismaking

  Commissiekamer, Beeldvormend & oordeelsvormend
  Tijd: 45 minuten
  Toelichting:
  Toelichting door accountant op controleplan jaarrekening 2019. Tevens nadere kennismaking nieuwe statenperiode. Gelegenheid voor vragen stellen. Aansluitend mogelijkheid om extra aandachtspunten mee te geven aan de accountant.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  In de PS-vergadering van 29 mei 2019 hebben de heren Beenen en Ismaili Alaoui van PS de opdracht gekregen als verkennende rapporteurs deel te nemen aan de AER Summer Academy 2019 en hiervan een terugkoppeling te geven aan PS. Dat doen zij in de deze commissie waarbij ze graag met de commissie in gesprek willen over de volgende vragen:
  -Wel of niet continueren lidmaatschap organisatie-comité AER Summer academy
  -Zo nee, waarom niet
  -Zo ja, hoe moet deelname invulling krijgen
  -Noodzakelijke randvoorwaarden daarbij (ambtelijke ondersteuning?) en financiële dekking (hoe?)
  De uitkomst hiervan wordt in een statenvoorstel vervat dat voor resp. oordeels- en besluitvorming wordt geagendeerd in een volgende vergadering.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van Moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. Lijst van Ingekomen Stukken
  e. IPO Stukken
  https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-stukken/2020/31-december/00:00

  Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...