Commissievergaderingen 18 mei 2022

Gepubliceerd op: 17 mei 2022 11:05

Woensdag vergaderen Provinciale Staten zoals (bijna) elke week weer.

Wat staat er op de agenda's?

Integrale beeldvormende sessie (Statenzaal)

We beginnen om 15.30 uur met de Integrale beeldvormende sessie over de Perspectiefnota 2023-2026 en de Strategische agenda Rijk-regio.

Na het diner gaan we verder met:

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) (Statenzaal).

Weer een ramvolle agenda! we beginnen na de standaard administratieve afwas met de bespreking van nieuw economisch beleid - Menselijk en Sociaal Kapitaal. Dit is een richtinggevende sessie. Daarna komt Het Flevolands Archief - zienswijze ontwerp programmabegroting 2023-2026 voorbij.

Ook de Randstedelijke Rekenkamer - zienswijze ontwerp begroting staat op de agenda evenals de IPO Kaderbrief 2023.

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) (Commissiekamer)

Tegelijk met EMS, vergadert ook de commissie RND. Daar gaan ze het na de standaard administratieve afwas hebben over de vaststelling verordening wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland.

Daarna gaat het, op verzoek van de fractie JA21, PvdD, SGP en GroenLinks, over stikstof.

Tijdens de beeldvormende bespreking van het feitenrelaas Datacenters op 23 maart hebben verschillende Statenleden oordeelsvormende vragen gesteld. Deze zijn genoteerd waarna de voorzitter bij de conclusie heeft aangegeven een oordeelsvormend vervolg te plannen in overleg met de Procedurecommissie. De bespreking van het agendapunt Feitenrelaas geeft daar invulling aan.

Vervolgens staan het inspiratiedocument Flevoand Natuurinclusief en het IPO nog op de agenda. Kortom: ook een ramvolle agenda dus!

De beeldvormende sessies EMS en RND komen deze week te vervallen.

De vergaderingen zijn weer (live of achteraf) mee te kijken via de website.