Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Fractievoorzittersoverleg, 27 maart 2024 14:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
27 mrt. 2024, 14:00
Locatie:
Kamer van Almere

Agenda

Hoofdvergadering

Kamer van Almere
 • Aanleiding:
  Naar aanleiding van de signalen zoals geuit in het FVO van september en november 2023 is door de driehoek e.e.a. nagegaan.

  Terugkoppeling:
  In de driehoek is besproken hoe de afhandeling en termijnen van verzoeken om feitelijke informatie (in het kader van de verordening ambtelijke bijstand) verlopen. Navraag bij de griffie leert dat dit over het algemeen goed loopt en tot snelle beantwoording leidt. Er zijn enkele uitzonderingen, dat betreft dan ingewikkelde vragen.

  Inmiddels loopt een gezamenlijke knelpuntenanalyse van de verordening ambtelijke bijstand, door griffie en ambtelijke organisatie.

   

 • Aanleiding:
  In de Statenvergadering van 28 februari is besloten om deelname aan het organisatiecomité voort te zetten, deel te nemen namens de staten bij de editie van 2024 in Bodø, en in het najaar de deelname te evalueren ten behoeve van een besluit voor eventuele vervolg deelname.

  Bespreekpunten:
  Tot een voordracht voor de twee deelnemende Statenleden te komen.

 • Aanleiding:
  In uw fractievoorzittersoverleg van 28 februari 2024 (#3219213) heeft u ingestemd met het proces behandeling en bespreking van het concept Gedragscode integer handelen Statenleden en burgerleden en meldingsladder.

  Bespreekpunten:
  Na een nadere toelichting en bespreking in uw overleg de geactualiseerde gedragscodes van uw Staten en van het college door te geleiden voor vaststelling in Provinciale Staten van 24 april 2024.

 • Aanleiding:
  Ook in 2024 organiseert de griffie de Cursus Politiek Actief voor belangstellenden uit de provincie Flevoland. De cursus bestaat uit drie avonden plus het bijwonen van een deel van een Statenvergadering (met voorafgaand een meet & greet met Statenleden). De werving voor deze cursus vindt plaats in april en mei. Mocht u het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan een van de cursusavonden, dan kunt u dit bij de griffie aangeven.

  Bespreekstukken:
  Is deelname aan het diner door de cursisten van de Cursus Politiek Actief op woensdag 17 juli 2024 mogelijk?

 • Aanleiding
  In het fractievoorzittersoverleg van 31 januari 2024 heeft u zich positief uitgesproken voor een meerdaags werkbezoek aan Brussel. Op basis van het aantal aanmeldingen is voorzien in hotelovernachtingen en busvervoer. Enkele Statenleden geven nu echter aan op eigen gelegenheid naar Brussel te willen afreizen.

  Bespreekpunten:
  Uit te spreken of de reiskosten voor vervoer op eigen gelegenheid als declarabel worden geacht.

 • Aanleiding:
  Op grond van de “Verordening rechtspositie Staten – en commissieleden provincie Flevoland 2019” komen de reiskosten die Staten- en burgerleden vanuit de uitoefening van hun ambt maken, voor vergoeding in aanmerking. De verordening voorziet echter niet in de vergoeding voor reiskosten van fractiemedewerkers. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de fractievergoeding op grond van de “Verordening Fractieondersteuning 2021”.

  De reiskosten van Staten- en burgerleden worden voor een deel geautomatiseerd uitbetaald en kunnen voor het andere deel worden gedeclareerd.

  Geautomatiseerde uitbetaling aan Staten- en burgerleden vindt conform de afspraak uit het fractievoorzittersoverleg van 13 december 2023 plaats voor het bijwonen van Statenvergaderingen, commissievergaderingen, bijeenkomsten op een vergader woensdag en bijeenkomsten op het provinciehuis door de griffie georganiseerd. Uitgangspunt hiervoor is de presentielijsten die de griffie bijhoudt. De verordening wordt hierop aangepast.

  Voor andere bijeenkomsten waarbij de griffie niet over een presentielijst beschikt (zoals fractievergaderingen en bezoeken) kunnen Statenleden en burgerleden op grond van de “Verordening rechtspositie staten – en commissieleden provincie Flevoland 2019” hun reiskosten declareren. Overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de verordening dient de declaratie binnen het betreffende kalenderjaar plaats te vinden.

  Er is echter geconstateerd dat niet alle fracties de reiskosten (tijdig en volledig) hebben gedeclareerd. De reiskostendeclaraties 2023 voor 19 Staten- en burgerleden zijn voor eind 2023 ingediend, voor 9 Staten- en burgerleden na 2023 ingediend en voor 40 Staten- en burgerleden nog niet ingediend. Overigens niet alle ingediende declaraties omvatten het volledige jaar 2023.

  Bespreekpunten:
  Eventuele wensen tot aanpassing van de declaratietermijn in de “Verordening rechtspositie staten – en commissieleden provincie Flevoland 2019”

 • Aanleiding:
  Zoals gebruikelijk, legt de griffie u de concept tekst voor de Jaarrekening 2023 onderdeel PS/Statengriffie voor. De concepttekst heeft betrekking op de “Inleiding”, “Doelrealisatie” en “Activiteiten 2023”.

  De teksten m.b.t. het “Doel 2019-2023” zijn gedurende de statenperiode gelijk en bijgevoegd voor een volledig inzicht. In de programmabegroting 2024 (en daarmee voor jaarrekening 2024) vindt u de doelen voor 2024-2027.

  Bespreekpunten:
  Aan te geven of u op- of aanmerkingen heeft.

 • Aanleiding
  De heer van Rooij heeft n.a.v. de Statenvergadering van februari een brief gestuurd aan de voorzitter ten aanzien van de omgang met interrupties. De brief is bijgevoegd.

  Bespreekpunten
  De omgang met interrupties bespreken

   

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen