Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Fractievoorzittersoverleg, 28 februari 2024 14:00:00

Algemene vergader informatie

Dit betreft een bijeenkomst voor genodigden.

Datum:
28 feb. 2024, 14:00
Locatie:
Kamer van Almere

Agenda

Hoofdvergadering

Kamer van Almere
 • Aanleiding:
  Het concept Statenvoorstel ‘gedragscode integer handelen Statenleden en burgerleden’ wordt momenteel opgesteld en geeft inhoud aan nieuwe ontwikkelingen, opgedane ervaringen in de afgelopen jaren en nadere afspraken over het onderwerp integriteit en de verschillende deelthema’s.

  Bespreekpunten:
  1. De genoemde instrumenten in PS van 24 april 2024 vast te stellen na
            a. een uitvraag bij de fractievoorzitters op 28 februari 2024 en
            b. een verdere toelichting en bespreking van de geactualiseerde stukken in het                                              fractievoorzittersoverleg van 27 maart.

  2. Tijdens de bijeenkomst over integriteit op 24 april 2024 voorafgaand aan PS van 24 maart 2024 te reflecteren op de gedragscodes van GS en PS.

  3. Voldoet de huidige gedragscode integer handelen Statenleden en burgerleden aan uw wensen of ontbreekt er iets?

  4. Voldoet de voorliggende meldingsladder aan uw wensen of ontbreekt er iets?

 • Aanleiding:
  Nadat de programmabegroting 2024 is aangeboden, zijn in het fractievoorzittersoverleg uitgangspunten benoemd en wensen geuit die financiële consequenties hebben voor 2024. Dit betreffen de statenconferentie in april 2024 (vastgesteld met de uitgangspunten vergaderschema op 8 november 2023) en het werkbezoek aan Brussel in oktober 2024 (wens voor meerdere dagen op 31 januari 2024).

  Op grond van deze uitspraken is gestart met de voorbereiding van beide evenementen en inmiddels is een redelijke inschatting te maken van de financiële consequentie. Dit vraagt aanpassing van de begroting 2024.

  Bespreekpunten:
  Uitvoering geven aan de verdere voorbereiding, vooruitlopend op het budget dat volgt met een claim bij de Zomernota t.b.v.
          a) Statenconferentie april 2024 ter waarde van € 55.000
          b) Werkbezoek Brussel oktober 2024 ter waarde van € 35.000

  Mondeling

 • “Agendering en programmering van de commissievergaderingen” (GroenLinks, PvdA)

  1. N.a.v. de afgelopen vergadering: bij agenderingsverzoeken door fracties is het toch goed gebruik dat de aanvragende fracties even de ruimte krijgen om een toelichting te geven. Bij de bespreking van EBS kreeg GL niet de kans om iets te zeggen. Kunnen we hier goede afspraken over maken?

  2. Verder zat deze bespreking zo vol met insprekers (maar liefst acht!!), dat de Statenleden nauwelijks de tijd kregen om met EBS en gedeputeerden in gesprek te gaan. En als ze dat probeerden werden ze onmiddellijk afgekapt door de voorzitter (zie het fragment waar burgerlid Tarik al na twee woorden geïnterrumpeerd wordt door de voorzitter). De planning van deze sessie had beter gekund: evenredige ruimte voor insprekers, Statenleden en de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe kan dit beter?

  3. De sessie van 7 februari over NPLG en als tweede onderwerp de kazerne, had eveneens verschillende insprekers, waardoor de sessie gigantisch uitliep en we pas om half acht klaar waren, zonder pauze en zonder eten. Ook hier weer de vraag, had de planning niet wat realistischer gekund? Hoe kunnen sessies over onderwerpen waarover veel maatschappelijke onrust bestaat beter worden gepland? Want we moeten het ook koesteren dat er insprekers vanuit de inwoners zijn!

  4. De voorbereidende stukken voor de NPLG sessie waren niet duidelijk. Hoe kan dit verbeterd worden, zodat we helder krijgen waar we het over gaan hebben?

  Mondeling

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen