Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Fractievoorzittersoverleg, 31 januari 2024 14:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
31 jan. 2024, 14:00
Locatie:
Kamer van Almere

Agenda

Hoofdvergadering

Kamer van Almere
 • Aanleiding:
  In het FVO van december is aangegeven dat de vertrouwenscommissie die namens de Staten belast was met het komen tot een voordracht aan de Staten voor een nieuwe commissaris van de Koning, haar werkzaamheden heeft geëvalueerd en afgerond.

  Afgesproken is dat de griffie een verordening en een benoemingsvoorstel voorbereidt voor de in te stellen ‘klankbordcommissie’, welke klankbordgesprekken voert met de commissaris van de Koning.

  In het FVO van december zijn ook reeds de voordachten voor de te benoemen klankbordcommissie gedaan.

  Bespreekpunten
  a) aan te geven of de verordening rechtstreeks geagendeerd kan worden in Provinciale Staten van februari.

  Bijlage 02 verordening klankbordgesprekken cdK  #3219111

   

 • Aanleiding:
  In het Fractievoorzittersoverleg van 8 november 2023 is ten aanzien van de ontstane vacature in de  werkgeverscommissie besproken dat de fractievoorzitters bij de heer Smetsers kandidaten doorgeven voor de ontstane vacature, waarbij eerdere voordrachten worden meegewogen.

  Bespreekpunten:
  In de voordracht aan de Staten, zoals geagendeerd in de Statenvergadering van 31 januari,  de volgende kandidaten op te nemen: de heer van Rooij, de heer van Wijlandt, mevrouw Visser-Kapitein. Over de kandidaten zal schriftelijk worden gestemd.

  Mondeling

   

 • Aanleiding:
  In 2019 en 2022 hebben rapporteurs namens de Staten deelgenomen aan de AER Summer Academy om te kijken of deelname aan het organisatiecomité door Provinciale Staten meerwaarde heeft. Naar aanleiding van deze adviezen heeft de griffie een statenvoorstel opgesteld waarin wordt voorgesteld om deelname aan het organisatiecomité stop te zetten. Voordat dit geagendeerd wordt in PS wordt gevraagd of u het eens bent met doorgeleiding van bijgaand voorstel aan GS voor een advies.
   

  Bespreekpunten:
  Procesaanpak statenvoorstel AER Summer academy.

  Bijlage 03 Memo #3218956
  Bijlage 04 Statenvoorstel #2996610

   

 • Aanleiding:
  Tijdens een beeldvormende sessie van 29 november is gesproken over het inrichten van een werkgroep’ samenwerkingsafspraken GS-PS omgevingswet’. Het statenvoorstel staat geagendeerd voor de PS vergadering volgend op dit FVO.

  Bespreekpunten:
  Voordrachten doen voor deelname door u of een fractielid aan de werkgroep, waarbij zorg wordt gedragen voor een evenredige vertegenwoordiging van statenleden in de werkgroep. Het statenvoorstel is geagendeerd in de Statenvergadering van 31 januari.

  Mondeling

   

 • Aanleiding:
  Jaarlijks ontvangen de fracties een voorschot voor de fractievergoeding. Op basis van de verantwoording van de werkelijke uitgaven (voorzien van onderbouwing) stellen Provinciale Staten de fractievergoeding definitief vast.

  De Verordening Fractieondersteuning 2021 stelt dat de verantwoording per kwartaal plaatsvindt en uiterlijk binnen het kwartaal waarbinnen de uitgave zijn gedaan. Echter slechts een enkele fractie verantwoordt per kwartaal. Daarnaast dienen de fracties in week 1 van het nieuwe jaar een bankafschrift aan te leveren. Op grond van deze verantwoording stelt de griffie uiterlijk 15 januari van het nieuwe jaar, per fractie een jaarverslag op. Bron voor het jaarverslag is de verantwoording aangeleverd via de GO-app (verantwoordingsmodule).

  In week 1 hebben echter 13 van de 15 fracties hun bankafschrift nog niet ingediend.

  Op 15 januari hebben 3 van de 15 fracties de verantwoording over 2023 nog niet ingediend. Echter van de 12 tijdige verantwoordingen blijken er naderhand 8 onvolledig en zijn er 2 die opnieuw beoordeeld worden door de betreffende fractie. Op grond van deze resultaten lijkt het lastig voor fracties om hun verantwoording tijdig en juist aan te leveren.

  Bespreekpunten:
  Eventuele wensen tot aanpassing van de verantwoordingstermijnen in de Verordening Fractieondersteuning.

  Bijlage 05 Verordening Fractieondersteuning 2021 #2735060

   

 • Aanleiding:
  De wens om met een gemeenteraad gezamenlijke commissievergaderingen te houden bereiken de griffie steeds vaker. Recentelijk is de wens bij de griffie kenbaar gemaakt om voor het Meerjarenprogramma van het Fonds Verstedelijking Almere voor 2025-2029 een gezamenlijke beeld- en oordeelsvorming te organiseren, bijvoorbeeld de beeldvorming op woensdag en de oordeelsvorming op donderdag. Dit om een eenduidige behandeling van het programma te faciliteren. Het gezamenlijk met de gemeenteraad voorbereiden van de besluitvorming in de Staten & Raad heeft allerlei consequenties en uitdagingen. Voordat de griffie zich daarin gaat verdiepen wordt nu eerst een principe uitspraak van de Fractievoorzitters gevraagd.

  Bespreekpunten:
  Bent u bereid om  te vergaderen op een afwijkende vergaderdag zodat het mogelijk wordt om met een gemeenteraad gezamenlijk de besluitvorming voor te bereiden (d.m.v. gezamenlijke beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen)?

  Bijlage 06 Memo #3218278

   

 • Aanleiding:
  De Regio Randstad heeft het voornemen om de 4 Provinciale Staten van de Randstadprovincies, tijdens de Europese week van de Regio’s en Steden (European Week of Regions and Cities) uit te nodigen voor een werkbezoek. Hun gedachten gaan uit naar woensdag 9 oktober. In ons vergaderschema hebben wij op 9 oktober commissievergaderingen gepland: de middag voor de beeldvorming van de programmabegroting en de avond voor reguliere commissies.

  Bespreekpunten:
  Aan de Regio Randstad (Huis van de Nederlandse provincies) laten weten dat de Staten van Flevoland belangstelling hebben voor een werkbezoek aan Brussel dit najaar;

  Daarbij de voorkeursdata aan te geven: dinsdag 8 oktober 2024 t/m uiterlijk woensdagochtend 9 oktober 2024, zodat Statenleden op tijd terug kunnen zijn voor de beeldvormende sessie over de Programmabegroting 2025 op het provinciehuis (15.30 uur).

  Bijlage 07 Memo #3218262

   

 • Aanleiding:
  De training ‘Omgaan met bedreigingen, agressie en intimidatie’ kwam op 13 september 2023 te vervallen vanwege het geringe aantal gemelde deelnemers. Het landelijke netwerk ‘Weerbare overheid’ biedt deze cursus in 2024 nog aan voor de provincies die er in 2023 geen gebruik van hebben kunnen maken. De informatie over deze training is te raadplegen in uw GO.app op 13 september 2023.

  Bespreekpunten:
  a) Kennis te nemen van de aanpassingen in het vergaderschema Provinciale Staten 2024 voor wat betreft de bijeenkomst training ‘Omgaan met bedreigingen, agressie en intimidatie’ (29 mei) en de bijeenkomst over ‘Integriteit’ (24 april);
  b) De griffie te verzoeken hiertoe de benodigde stappen te zetten

  Bijlage 08 Memo #3218995

   

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen