Integrale Statencommissie 29 juni 2016 13:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Commissievoorzitter: mevrouw Schotman
  Commissiegriffier: de heer Kalk
  Co-referent : de heer Buunk
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Ter goede voorbereiding is de inmiddels bekende handreiking bijgevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Eerste termijn: 13.00 - 13.45 uur
  Toelichting:
  De fracties krijgen gelegenheid een pitch te houden (elk 3 minuten).
  Kernpunten uit elke pitch worden real time verwerkt en op een groot scherm weergegeven.Fracties kunnen zich in hun pitch bijvoorbeeld richten op de volgende kaderstellende vragen:
  Strategische hoofdopgaven:
  -Welke strategische hoofdopgaven voor de lange termijn dienen Gedeputeerde Staten in de OVF op te nemen?
  -Welke strategische opgaven dienen in samenspraak met de omgeving te worden uitgewerkt?
  -Heeft u suggesties voor een bijpassende sturingsfilosofie? (welke rol neemt de provincie aan?)
  Elementen Bestuursopdracht:
  -Wat zijn voor uw fractie belangrijke elementen voor de Bestuursopdracht aan Gedeputeerde Staten?

  Korte eerste schorsing en daarna reflectie co-referent: 13.45 – 14.15 uur
  Toelichting:
  Co-referent de heer Buunk beraadt zich op de bijdragen en reflecteert hierop.

  Korte tweede schorsing: 14.15 – 14.45 uur
  Toelichting:
  Fracties overleggen over elkaars inbreng en bereiden zich voor op de tweede termijn. Belangrijkste doel van de tweede termijn is het selecteren van de hoofdopgaven voor de lange termijn uit het Atelier Flevoperspectieven. Dit zijn de bouwstenen voor de bestuursopdracht.

  Tweede termijn: 14.45 uur – 16.45 uur
  Toelichting:
  De fracties gaan in discussie met elkaar over elkaars speerpunten. Elke fractie heeft 8 minuten spreektijd. Elke fractie geeft aan welke hoofdopgaven zij in de Bestuursopdracht willen opnemen.
  Tussentijdse reflectie door de co-referent.
  Tussentijdse schorsing kan door fracties worden aangevraagd en gebruikt voor nader overleg.

  Conclusies voorzitter over bouwstenen voor Bestuursopdracht 16.45 uur – 17.00 uur
  Toelichting:
  De bestuursopdracht wordt als Statenvoorstel geagendeerd in de Statenvergadering van 13 juli. Daarmee zal een besluit worden genomen over de hoofdopgaven OVF. De voorzitter concludeert af en maakt hierbij gebruik van de real time weergave van speerpunten op het grote scherm. De voorzitter en griffie verwerken dit tot een statenvoorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • 17.00 uur
  vergroten verkleinen laden...