Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Technisch of procedureel van aard
  N.v.t.

  Inhoudelijk
  - Mededeling MRA: Vraag namens de agendacommissie of deze mededeling (op lis week 23) om actieve agendering vraagt?
  - ‘Bibliotheek ondersteuning Flevoland’: Vraag namens de agendacommissie wat de stand van zaken is.
  - Mededeling Intervisiegroep Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (op lis week 25)

  Terugkoppeling (mondeling)
  Intervisiegroep P&C 5 juli door een van de leden
  vergroten verkleinen laden...
 • 10 minuten

  In aanwezigheid van de voorzitter van de commissie Duurzaamheid, de heer Wobbe Bouwma
  vergroten verkleinen laden...
 • 10 minuten

  In aanwezigheid van de heer Wout Jansen en Koos Hopster (selectiecommissie)
  vergroten verkleinen laden...
 • 15 minuten
  vergroten verkleinen laden...
 • 20 minuten

  De commissie Bestuur wordt twee maal per jaar (na de IPO AV) op hoofdlijnen geïnformeerd over relevante IPO aangelegenheden door Gedeputeerde en de AV-vertegenwoordigers.
  AV-vertegenwoordigers: De heer Simonse , Mevrouw Rötsheid
  vergroten verkleinen laden...
 • 20 minuten

  De werkgroep Europa heeft een agenderingsverzoek ingediend naar aanleiding van de ‘Mededeling-PS-informeren-over-IPO-stukken-IPO-Bestuur-1’ (Lis week 16).
  In onderstaande link naar de besloten stukken treft u de betreffende documenten aan:

  https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/IPO-besloten-omgeving/2017/31-december/00:00
  vergroten verkleinen laden...
 • 15 minuten

  De lijst moties en lijst toezeggingen worden drie maal per jaar actief geagendeerd met het doel deze op te schonen. De moties waarvan uw commissie vindt dat deze afgevoerd kunnen worden, worden hierna opgenomen in het Statenvoorstel ‘af te voeren moties’. Toezeggingen worden op commissieniveau afgedaan.

  Overzicht toezeggingen commissie bestuur:
  - Afvoeren: B-1, B-10, B-100, B-120, B-125, B-130, B-131, B-135
  - Handhaven: B-12, B-78, B-88, B-109, B-114, B-117, B-128, B-133, B-134, B-136
  - Agenderen in commissie Bestuur: B-41, B-45, PC05/ wordt B-44, B-124
  - Handhaven vanwege ontbreken advies PH: B-70, B-104, B-105, B-129
  - Vraag aan commissie afvoeren of handhaven: B-132, B-108
  Overzicht toezeggingen commissie bestuur:
  - Afvoeren: geen
  - Handhaven: B-1
  - Handhaven vanwege ontbreken advies PH: B-10, B-14, B-16
  - Vraag aan commissie afvoeren of handhaven: B-15
  vergroten verkleinen laden...
 • 15 minuten

  De LTP wordt drie maal per jaar actief geagendeerd.

  De agenda commissie doet de volgende suggestie om de volgende onderwerpen toe te voegen aan de LTP:
  a)Terugblik op de volgende P&C documenten: behandeling jaarrekening, perspectiefnota, begroting
  b)Conform de afspraken over periodieke herziening: de Nota reserves en voorzieningen, nota risicomanagementbeleid, controleverordening, financiële verordening
  c)Conform de afspraken uit het convenant: de begroting MRA
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...