Statencommissie Duurzaamheid 15 februari 2017 15:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Actuele lijsten van moties en toezeggingen en Lange termijn planning worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de PS Flevoland website en app.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt voor de volgende moties af te voeren: D12 en D15
  Het college stelt voor de volgende toezeggingen af te voren: D60
  vergroten verkleinen laden...
 • Actuele lijst ingekomen stukken wordt op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de PS Flevoland website en app.
  vergroten verkleinen laden...
 • 120 minuten

  Uw commissie heeft per email een uitnodiging ontvangen. Deze is ook op de App PS Flevoland te vinden. Zie voor digitaal magazine (kopieer de link):

  http://magazine.delynx.nl/flevopower#!/inhoud

  Op initiatief van gedeputeerde Arie Stuivenberg nodigt de Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland u uit voor een bezoek aan de Duurzaamheidswinkel in Lelystad. U wordt geïnformeerd over de resultaten van 4 jaar Duurzaam Door, het energieloket en het model van de NMFF om lokale/regionale communities te versterken waardoor maatschappelijke vraagstukken vanuit de samenleving zichtbaar worden.
  vergroten verkleinen laden...
 • 60 minuten

  Dit is het voorstel van de Perspectieftrekker: Algemene introductie door Perspectieftrekker Dennis Menting waarbij wordt teruggeblikt met een presentatie op het verloop van de ateliers en een ruwe schets van het Perspectief. Aansluitend een Informatiemarkt waarbij de statenleden ruimte krijgen zich over de opbrengst bijv. dilemma’s uit de ateliers te laten bijpraten. Hierbij wordt een viertal korte rondes van 10 minuten georganiseerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  Dit Statenvoorstel betreft een eerste wijziging van de Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming 2016. Het gaat om een (kleine) aanpassing, namelijk een aanpassing van artikel 3, tweede lid, zodat Gedeputeerde Staten ook bevoegd wordt voor de aanpassing van bijlage 3 behorende bij deze verordening (lijst van vrijgestelde soorten). Het gaat om een oordeelsvormende bespreking.
  vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  In de vergadering van Provinciale Staten d.d. 11 januari 2017 is een motie besproken betreffende het beschikbaar stellen van budget voor vervolgonderzoek.
  Dit statenvoorstel is oordeelsvormend geagendeerd voor deze commissie .
  Het vervolgonderzoek Oostelijk en Zuidelijk Flevoland geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
  1. Op welke wijze kan invulling worden gegeven aan het handelingsperspectief van de provincie: wat moet er nog gebeuren om ook de laatste 900 onontsloten adressen te voorzien van snel internet.
  2. Leveren de huidige snel internet voorzieningen de gewenste en benodigde kwaliteit, nu en in de toekomst (Is er een stip aan de horizon)?
  Voor het vervolgonderzoek ‘Snel internet landelijk gebied Oostelijk en Zuidelijk Flevoland’ wordt voorgesteld een bedrag van € 100.000 ten laste te brengen van de reserve Strategische Projecten.

  Er zal sprake zijn van een nazending omdat het voorstel in de vergadering van GS van 7-2 wordt besproken.
  vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  13 juli 2106 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen die luidt “geen nieuwe projectgebieden binnen of buiten de plangrenzen aan te wijzen, maar eerst met Provinciale Staten te overleggen over de wenselijkheid en noodzaak van nieuwe projectplannen”. Daarom legt het college van Gedeputeerde Staten, voordat het definitieve besluiten neemt, zijn voornemen om medewerking te verlenen aan het project aan Provinciale Staten voor. Het Statenvoorstel staat oordeelsvormend op de agenda.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Max. 30 minuten

  Bij de stukken treft u een leidraad aan. Die is door de commissievoorzitters opgesteld. Een korte evaluatie vindt na de sluiting van de commissievergadering plaats. De evaluatie wordt uitgevoerd als een gesprek ‘met de benen op tafel’. Dat betekent zonder publiek, pers en microfoon.
  vergroten verkleinen laden...