Statencommissie Ruimte 13 september 2017 19:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Commissievoorzitter: mevrouw Schotman
  Commissiegriffier: de heer Kalk
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 45 minuten

  Oordeelsvormende bespreking van het statenvoorstel. Uw staten kunnen op grond van artikel 25 lid 6 van de GR hun zienswijze over de resultaatsbestemming naar voren brengen. Het is nog onbekend wat GS aan u voorstellen.

  De agendacommissie Ruimte heeft het volgende bericht van gedeputeerde Meijer ontvangen voor de commissie Ruimte d.d. 13 september a.s. over agendapunt 5 ‘Zienswijze over het voorstel resultaatsbestemming 2016 OFGV’:

  "In het AB van de OFGV van 28 juni 2017 is een voorstel gedaan om de financiële consequenties van de invoering van een kostprijssystematiek voor de zogenaamde 'nadeelgemeenten' te mitigeren. Naar aanleiding van een ingelaste DB-vergadering van de OFGV op 16 augustus 2017, wordt nu een viertal opties aan de AB-leden voorgelegd voor een schriftelijke stemming. De optie die het hoogste stempercentage krijgt wordt voor zienswijzen aan de Raden en Staten voorgelegd. De nu ingelaste schriftelijke stemming zorgt voor vertraging van de eerder afgesproken aanlevering van de stukken door de OFGV. Dit zorgt er weer voor dat het eerder aangekondigde voorstel niet in uw vergadering van september aan u kan worden voorgelegd."

  De eerder aangekondigde nazending van stukken komt hiermee te vervallen. Het is nu aan uw commissie de agenda op 13 september definitief vast te stellen.

  De agendacommissie gaat ervan uit dat we u binnenkort kunnen informeren over het tijdstip waarop het desbetreffende agendapunt wel kan worden behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • 45 minuten

  Het betreft een vast agendapunt op de agenda van uw commissie.
  U wordt bijgepraat over de stand van zaken van de inspraak op de Omgevingsvisie FlevolandStraks, het verdere proces van de 7 startnotities en de coördinerende startnotitie en de rol van uw Staten de komende periode.
  Voor deze beeldvorming zal nog een presentatie worden nagezonden begin september.
  vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  De begeleidingscommissie stelt voor dit onderwerp te agenderen. Er wordt een update verstrekt door haar en de initiatiefnemers. De commissie wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen: open inschrijving, werving en trainen gespreksleiders etc. U wordt daarin meegenomen middels een presentatie. De stukken komen in augustus binnen en zullen u via een nazending (griffie 31-8) bereiken.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van Moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. Lijst van Ingekomen Stukken
  vergroten verkleinen laden...