Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie opstellen opdracht landsadvocaat inzake geheimhouding, 18 januari 2023 14:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
18 jan. 2023, 14:00
Locatie:
Kamer van Almere

Agenda

Hoofdvergadering

Kamer van Almere
 • Toelichting:
  Omwille van de korte doorlooptijd naar de bespreking van het advies, is het voorstel niet te gaan werken met een verordening voor de artikel 82 commissie, maar enkele heldere afspraken te maken over:

  - Openbaarheid van de commissie.
  - Voorzitterschap van deze commissievergadering.
  -  Woordvoerderschap in de commissie en naar buiten.
  - Besluiten indien meningen uiteenlopen.
  - Wijze van verslaglegging

 • Toelichting:
  In de motie wordt in het dictum een opdracht geformuleerd. De vraag is of u hieraan nog een nadere duiding wilt geven. Aan Pels Rijcken is gevraagd of deze onderzoeksvragen toereikend zijn. In essentie is de onderzoeksvraag of de geheimhouding opgelegd op 5 juli 2022 op basis van art. 55 Provinciewet geheimhouding oplegt aan de Statenleden, nadat het college van GS deze hebben aangeboden aan de Statenleden. In welke tijdsbestek dient de opdracht uitgevoerd te worden? (zie hieronder uiterlijke deadline 1 februari).

  Dictum: spreken uit
  • De landsadvocaat in te schakelen, en deze opdracht te verlenen om:
  o uit te zoeken in hoeverre geheimhouding is opgelegd op de kabinetsbesluitenlijst van 5 juli 2022 (aankoopovereenkomst stikstofemissieruimte) voorafgaand aan de bekrachtiging van de geheimhouding op het stuk ‘Koopovereenkomst stikstofemissieruimte Oosterringweg 47 in Bant' door PS op 7 september 2022

  o uit te zoeken hoe geheimhouding alsnog opgeheven of opgelegd kan worden

  o verslag van de uitwerking hiervan terug te rapporteren in een beeldvormende RND sessie voor het einde van de huidige statenperiode.

  • Een commissie in te stellen conform artikel 82 van de provinciewet, met als doel namens de staten deze opdracht te laten formuleren en hierover terug te rapporteren in de commissie RND.

  • In deze artikel 82 commissie de volgende 5 staten-/burgerleden te benoemen: De heer Beenen (JA21), de heer Ismaili Alaoui (GroenRood), de heer van Slooten (CDA), mevrouw Müller (VVD), de heer Boutkan (PVV).

  • Het onderzoeksbudget voor PS voor de dekking van de kosten van de landsadvocaat ter beschikking te stellen

  • Als PS zich te conformeren aan de uitspraak van de landsadvocaat in deze.

 • Proces:
  o             8 februari een beeldvormende commissiebespreking,
  o             Uiterlijk 2 februari aan de statenleden het advies van de landsadvocaat toe te sturen.
  o             Aanleverdeadline voor het advies landsadvocaat op 1 februari.

   Vragen:
  - Wat wordt de rol van uw commissie richting de bespreking in de commissie RND in februari?
  - Welke ideeën heeft u voor de wijze van bespreking in die commissie?
  - Voor wie ziet u een rol weggelegd voor de deelname aan de bespreking in de commissie?
  - Zijn er nog aandachtspunten voor de memo voor de PC m.b.t. behandeling advies Pels Rijcken in de commissie RND?

  NB: de bijlage (memo procedurecommissie) zal worden nagezonden

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen