Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Fractievoorzittersoverleg, 27 september 2023 14:00:00

Algemene vergader informatie

Dit betreft een bijeenko,st voor genodigden.

Datum:
27 sep. 2023, 14:00
Locatie:
Commissiekamer

Agenda

Hoofdvergadering

Commissiekamer
 • Aanleiding:
  In de Statenvergadering van 31 mei 2023 werden na een debat in de Staten twee moties vreemd  over het onderwerp ‘onderzoek naar thoriumenergie’ en ‘onderzoek naar SMR Kernenergie’ ingetrokken. Besloten werd eerst een voorafgaande commissiebehandeling van het onderwerp in te richten. Hierbij werd door het college toegezegd dat de bereidheid bestond aan een dergelijke informatieve sessie medewerking te verlenen.

  De fracties 50PLUS, FvD en VVD hebben hierop agenderingsverzoeken ingediend, die door de procedurecommissie gecombineerd in behandeling zijn genomen.

  Agendering conform deze verzoeken heeft plaatsgevonden in de commissie RND van 6 september.

  Bespreekpunten:
  a) Het instrument dialoog in te zetten t.b.v. een Statenbreed gesprek over de inzet van Stateninstrumenten, zoals moties vreemd en agenderingsverzoeken.
  b) De griffie te verzoeken hiertoe de benodigde stappen in gang te zetten.

 • Aanleiding:
  Het doel van het persprotocol is om heldere afspraken af te spreken tussen de pers en de statengriffie over de wijze van verslaglegging van de Staten- en commissievergaderingen. Het persprotocol geeft de balans aan tussen optimale facilitering van de pers aan de ene kant en maximale ruimte voor de politiek en het acteren van de volksvertegenwoordigers en bestuurders aan de andere kant. Het huidige persprotocol dateert van 2019 (besproken in seniorenconvent 29 mei 2019). Met de start van de nieuwe statenperiode is het een natuurlijk moment om over te gaan tot herijking van het persbeleid zodat deze aansluit bij de zienswijze van de nieuwe Staten.

   Bespreekpunten:
  a) In te stemmen met het overgaan tot een herijking van het persprotocol
  b) Voor de herijking van het persprotocol inbreng op te halen bij voorzitters en lokale en regionale pers
  c) Aandachtspunten vanuit het fractievoorzittersoverleg mee te geven voor de herijking van het persprotocol
  d) In te stemmen met voorgestelde proces om de ontvangen inbreng te verwerken in een nieuw persprotocol en in het resultaat voor te leggen aan het Fractievoorzittersoverleg.

   

 • Aanleiding:
  Op grond van artikel 18 lid 12 van het RvO wordt over de spreektijd voor de behandeling van de Programmabegroting afgestemd in het seniorenconvent (nu fractievoorzittersoverleg). De Procedurecommissie kan zich voorstellen dat een gecombineerde spreektijd van 10 minuten per fractie, voor de eerste en tweede termijn in de rede ligt. (Meerdere woordvoerders per fractie zijn toegestaan, op elkaar aansluitend in dezelfde termijn)

  Bespreekpunten:
  a) Voor de oordeelsvormende bespreking op 1 november een spreektijd (gecombineerd eerste & tweede termijn) te hanteren van 10 minuten.
  b) Voor de besluitvorming in Provinciale Staten op 8 november een spreektijd (gecombineerd eerste & tweede termijn) te hanteren van 10 minuten.

 • Stand van zaken, mondeling

 • Stand van zaken, mondeling

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen