Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  De notitie is als mededeling op de LIS geplaatst. Het bijbehorende CLM rapport is bijgevoegd. Het betreft de uitvoering van een deel van de motie nr. 10 die door PS op 1 juli 2015 werd aangenomen. In de commissie van 15 februari jongstleden is door de PvdD verzocht om agendering in één van de komende commissies.
  vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  Op verzoek van de PvdD en GL geagendeerd. De commissie heeft verzocht om een presentatie die voorafgaand beschikbaar wordt gesteld. Hetzelfde stuk die u eerder via de LIS is aangeboden treft u aan.
  De korte presentatie zal worden gegeven door mw. A. Hoenderdos, waarbij er gelegenheid is voor technische vragen. Hieronder treft u een toelichting van mevrouw Hoenderdos m.b.t. de presentatie:

  Duur van de presentatie:
  De presentatie wordt vooraf opgestuurd.
  Ik vind het daarom belangrijk dat deze voor de lezer een logisch geheel vormt en niet bestaat uit losstaande ‘ kreten’ en plaatjes.
  Vanzelfsprekend ga ik niet alle teksten voorlezen en/of puntsgewijs behandelen.
  De presentatie duurt max. 10 minuten. Tijdens en daarna is er volop gelegenheid voor vragen.

  Doel en inhoud:
  De website biedt reeds alle relevante informatie.

  De presentatie gaat juist over de opvallende zaken in Flevoland en de verklaring daarvoor.
  Namelijk, dat Flevoland als enige provincie het uitgangspunt hanteert dat stiltegebieden toegankelijk moeten zijn voor de (recreatieve) mens.
  Voor de recreatieve mens resteert er in Flevoland weinig stil gebied.
  Want ofschoon Flevoland een vrij stille provincie is, is het slechts in drie zeer kleine gebieden ‘echt stil’ .
  De status van stiltegebied is in twee gebieden losgelaten omdat stilte ook beschermd is onder de Natuurbeschermingswet.
  Deze Natuurbeschermingswet richt zich echter primair op de aanwezige fauna, terwijl het instrumentarium Stiltegebieden (in het kader van de Wet Milieubeheer) zich richt op de mens.
  Met andere woorden: stiltebescherming voor dieren in een gebied is geen garantie dat dit gebied ook stil genoeg is voor rustzoekende recreanten.
  De resterende drie stiltegebieden zijn flink kleiner geworden door toenemend verkeerslawaai.

  Naar aanleiding van de bespreking met de commissievoorzitters in januari jl. over de aanbevelingen van het rapport Stiltegebieden, heb ik in de presentatie de aanbevelingen nader geduid.
  De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut ten dienste van PS. De Rekenkamer is niet politiek, maar wijst PS op bedreigingen en kansen van gevoerd beleid.
  De Rekenkamer gaat er niet over of het ergens stil genoeg is of niet.
  Maar met ons onderzoek tonen we aan dat de stilte - voor de mens - in Flevoland onder druk staat.
  Het is aan PS om daar iets van te vinden of niet; en zich uit te spreken of het beleid aanpassing vraagt.
  GS geven aan dat dit zou kunnen in het kader van de Omgevingsvisie en dat vind ik een goede suggestie.


  Actualiteit:
  De commissie vraagt om ‘nieuwe’ informatie.
  De presentatie begint met een verwijzing naar openbare info, die beschikbaar kwam na publicatie.
  De Rekenkamer hanteert een zorgvuldig proces van hoor- en wederhoor (zowel feitelijk als bestuurlijk).
  Nadien informatie toevoegen doet geen recht aan dit zorgvuldige proces.
  Bij voorkeur geef ik daarom een toelichting op een onderzoek zo kort mogelijk na openbaar making.
  Dat scheelt Statenleden ook ‘ leestijd’, omdat ik hen snel door de hoofdlijnen kan leiden.

  Ten slotte, een procesvoorstel:
  Uit ons telefoongesprek komt het meest naar voren dat een belangrijk deel van de commissieleden minder presentaties wil, ongeacht van wie of over wat.
  Daarom stel ik voor dat mijn presentatie niet als beeldvormende ronde plaatsvindt en er een alternatief wordt geboden.
  Dat kan mijns inziens eenvoudig door de commissie na het laatste agendapunt te sluiten en dat ik vervolgens – misschien zelfs in een andere zaal – aan belangstellenden bovenstaande toelichting geef met mogelijkheid voor technische vragen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de PS Flevoland website en app.
  vergroten verkleinen laden...