Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 60 minuten

  Bespreken:
  Hoofdstukken:
  5.0 (Verantwoording op hooflijnen)
  5.2 (Zuidelijk Flevoland)

  Hoofdstukken:
  1 (Ruimte)
  5.3 (Noordelijk Flevoland)
  5.9 (Midden-Flevoland)
  5.10 (Totale lasten en baten)

  Het accountantsverslag 2015 en de bestuurlijke reactie van GS worden in de commissie Bestuur besproken en niet in de overige commissies.
  vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  De gedeputeerde zegt in de commissie van 20-4 toe dat de ateliermeester een presentatie in de commissie zal verzorgen die over de volledige breedte gaat over de inzichten die in de ateliergesprekken zijn opgedaan. Dit is aanvullend op de publieke presentatie van het Atelier op 20 april, waarin een select aantal onderwerpen aan de orde kon komen. De ateliermeester heeft over de volledige breedte van het atelier een preview aan GS gegeven.
  vergroten verkleinen laden...
 • 60 minuten

  Betreft een beeldvormende ronde in de vorm van een tafeltjes sessie. U treft een informatieve factsheet aan met een viertal bijlagen
  1. Factsheets VFL 2012 (Discussie evaluatie en deregulering)
  2. Bestuursopdracht
  3. Ontwerp derde wijziging VFL 2012
  4. Mededeling d.d. 2 februari 2016
  De oordeelsvorming volgt op 15 juni en de besluitvorming in PS is op 29 juni.
  vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  Er ligt nu een statenvoorstel oordeelsvormend voor. Beeldvorming was op 23 maart. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de Knardijk in stand te houden voor evacuatie. De status van de Knardijk als regionale kering komt dan te vervallen omdat de omliggende primaire keringen overeenkomstig de Deltabeslissing Waterveiligheid worden versterkt en de waterveiligheid borgen. Dit maakt meer ruimtelijke ontwikkeling rond de Knardijk mogelijk.

  Document: Knardijk verkenning dijkversterking met kostenraming (GEHEIM) ligt ter inzage bij de griffie
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...