Integrale ad hoc commissie 20 november 2019 15:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Start van de commissie en de behandeling van dit agendapunt in de Rietkerkzaal.

  Tijd: 60 minuten
  Toelichting:
  Op 10 juli 2019 hebben uw Staten een mededeling ontvangen over de bereikte overeenstemming over de Regio Deal Noordelijk Flevoland door Rijk en regio. In deze mededeling is de begrotingswijziging aangekondigd.
  Ter voorbereiding op het door u te nemen besluit betreffende de begrotingswijziging op 18 december as. Wordt u geïnformeerd over de voortgang van de Regio Deal. Daarnaast ontvangt u informatie over de officiële bekrachtiging van de Regio Deal op 28 november door Rijk en regio.
  Voor de beeldvorming zijn de raadsleden van betrokken gemeenten ook uitgenodigd; u kunt met hen en inhoudelijk betrokkenen in gesprek gaan.

  Opzet
  Plenair gedeelte
  Algemene inleiding
  Kort schets waarom, hoe en wat over de regiodeal.
  • Vanuit het Rijk door Marc Hameleers (onder voorbehoud)
  • Vanuit de provincie door gedeputeerden
  • Vervolgens inhoudelijk meenemen in de regiodeal door Mary Haselager

  Daarna kunnen de Statenleden, Raadsleden en Collegeleden in (waarschijnlijk) 3 korte rondes langs verschillende kraampjes/tafeltjes waarin verschillende onderwerpen worden gepresenteerd/besproken:
   Maritiem Cluster Urk – fysieke ontwikkeling: MSNF en binnendijkse bedrijventerrein
   Maritiem Cluster Urk – innovatie: MIT-regeling, investeringsbijdrage, business developper
   Maritiem Cluster Urk / MITC – talent: scholingsvouchers, maritieme campus, leer-werk akkoord
   MITC – fysieke ontwikkeling: Uniek Smart Mobility testcentrum
   MITC – innovatie: : Digicity, cross-overs en time-to-market
   Verduurzaming IJsselmeervisserij
   Ondermijning
   Monitoring
   Financiën
  Op 4 december wordt het Statenvoorstel in de oordeelsvormende commissie behandeld. Besluitvorming staat geagendeerd op de Statenvergadering van 18 december
  vergroten verkleinen laden...
 • Behandeling in de Commissiekamer vanaf 16.30 uur.

  Tijd: 60 minuten
  Toelichting:
  Het Economisch Programma is van 2016. Over de transitie naar Horizon zijn de Staten in 2018 en 2019 geïnformeerd.
  U wordt nu via een presentatie geïnformeerd over het voornemen om Groeifonds Flevoland B.V. op te richten, toelichting op de programmalijn financiering en support Economisch Programma, het financieringslandschap in Flevoland, de transitie van de ROM en de samenwerking met ministerie van EZK.
  GS stellen u voor geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de oprichting van en de deelname van de provincie Flevoland in Groeifonds Flevoland B.V. U heeft een mededeling ‘Economisch Programma - Financiering en Support - oprichting Groeifonds ‘ontvangen via de LIS (nr. 9) van 20 november 2019. Die is bij de stukken gevoegd en kunt u betrekken bij dit onderwerp.
  Vanwege de werkvorm zitten de woordvoerders in dit geval aan de vergadertafel; de overige commissieleden worden gevraagd als publiek dit agendapunt bij te wonen. Op 4 december wordt het Statenvoorstel in de oordeelsvormende commissie behandeld. Besluitvorming staat geagendeerd voor de Statenvergadering van 18 december.
  NB: de uitleg van de procedure wensen en bedenkingen komt aan de orde in de nieuwsbrief voor PS
  vergroten verkleinen laden...
 • 6

  IPO-begroting

  Commissiekamer, Beeldvormend & oordeelsvormend
  Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  De voorbereiding qua proces is afgestemd tussen de portefeuillehouder met de beide Statenleden die actief zijn in de Algemene Vergadering (AV) van het IPO. De verwachting is dat voorjaar 2020 de ambities van het IPO duidelijk worden. Dit jaar is voor het eerst de begroting van BIJ12 geïntegreerd in die van het IPO. Ook wordt uw instemming gevraagd voor IPO-voorstellen Nieuw Beleid (begrotingswijziging) en BIJ12.
  GS heeft gebruik gemaakt van een format Statenvoorstel dat hen door het IPO is aangeboden. De informele briefing van de AV vond plaats op 1 oktober 2019 (zie bijgevoegde presentatie van 1 oktober 2019), de vaststelling door het IPO bestuur was op 31 oktober 2019 en de aanbieding aan de AV ter goedkeuring volgt op 14 december 2019. Het is, gelet op de verdere IPO besluitvorming de bedoeling dat u in de Staten van 20 november het Statenvoorstel vaststelt. U kunt in kader van IPO/BIJ12 -begroting aan uw AV-afgevaardigden punten voor de bespreking meegeven.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 60 minuten
  Toelichting:
  Het Rekenkamerrapport ‘Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven: toen en nu‘ staat beeldvormend geagendeerd. Daarin wordt het samenspel beschreven tussen Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) in het algemeen, en in bijzonder bij besluitvorming over drie complexe projecten.
  In deze beeldvormende sessie wordt stilgestaan bij de aanbevelingen en de reacties van GS en de agendacommissies. Na een korte presentatie door de Rekenkamer zal met een externe gespreksleider worden ingegaan op de voorliggende aanbevelingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • 8

  MRA-agenda 2.0

  Commissiekamer, Beeldvormend
  Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  Op 1 november is te Almere op de raads- en Statenledenbijeenkomst de MRA-agenda 2.0 gepresenteerd en toegelicht door wethouder M. Veeningen van Almere. De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de samenwerking in de metropoolregio. De huidige agenda heeft een looptijd tot 2020, de nieuwe agenda tot 2024. De regiegroep is voorafgaand aan de bestuurdersconferentie
  op 18 oktober bijeen geweest en heeft duidelijk gemaakt hoe zij aankijkt tegen de aanbevelingen van de evaluatiecommissie. De stukken (aanbiedingsbrief en agenda) zijn via de LIS van die week aan u toegestuurd en bijgevoegd. Eerder heeft u via een discussienotitie uw inbreng kunnen leveren. Nu bent in de gelegenheid uw wensen en opvattingen mee te geven aan het college. De oordeelsvormende bijeenkomst is voorzien op 4 december gevolgd door de besluitvorming in PS van 18 december. De termijn voor het indienen van wensen en opvattingen eindigt op 27 december. Na verwerking van de reacties wordt ter vaststelling een definitief concept aan de colleges van de MRA-deelnemers voorgelegd. De officiële lancering van de MRA Agenda 2.0 volgt tijdens het MRA Congres in april 2020.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  U bespreekt het Statenvoorstel Opdrachtformulering informanten t.b.v. verkenning van toekomstvisie voor de zorg in de regio Flevoland. Op verzoek van de integrale ad hoc commissie hebben de statenleden De Haan, Müller en Van Slooten daartoe een voorstel geformuleerd in de vorm van een Statenvoorstel. Aangezien het proces Zorg in regio Flevolandeind volop loopt zal het statenvoorstel in PS van 20 november na uw instemming worden geagendeerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van Moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. Lijst van Ingekomen Stukken
  e. IPO Stukken
  https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-stukken/2019/31-december/00:00

  Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...