Statencommissie Bestuur 04 juli 2018 15:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Commissievoorzitter: mevrouw Smeels
  Commissiegriffier: mevrouw Selman
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  Toelichting:
  De commissie wordt in drie stappen meegenomen naar een herijking van het Sportbeleid, eind 2018. Vanavond stap 1 met presentaties door Sportservice Flevoland en Kennispraktijk.
  vergroten verkleinen laden...
 • 6.

  Zomernota 2018

  Commissiekamer, Oordeelsvormend
  30 minuten

  Toelichting:

  De zomernota is de tussentijdse afwijkingenrapportage t.o.v. de begroting. PS wordt gevraagd de rapportage vast te stellen; kennis te nemen van de bijlage ‘aanwending verstrekte mandaten begroting 2018’; het voordelig saldo van de zomernota van 4,2 mln. toe te voegen aan de reserve strategische projecten; de 7e begrotingswijzing vast te stellen; en een krediet van 215.00 beschikbaar te stellen voor verbetering van de bereikbaarheid van de Oostrand.

  Let op: Bijlage 02 - gecorrigeerde versie is toegevoegd op 3 juli 2018: Op pagina 15 stond niet de juiste kaart; dit is in de nieuwe bijlage aangepast.
  vergroten verkleinen laden...
 • 7.

  Aanbesteding accountant

  Commissiekamer, Oordeelsvormend
  15 minuten

  Toelichting:

  Het contract met de accountant loopt tot en met de controle over de jaarrekening 2018. Voorgesteld wordt dit contract met 1 jaar te verlengen en de aanbestedingsprocedure te starten na de verkiezingen van 2019. Het benoemen van de accountant is een bevoegdheid van PS.
  vergroten verkleinen laden...
 • 15 minuten

  Toelichting:

  PS wordt gevraagd in te stemmen met een buitenlandreis door drie statenleden, zodat zij namens provincie Flevoland kunnen deelnemen aan de AER Summer Academy 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • 15 minuten

  Toelichting:

  Ieder half jaar rapporteert de portefeuillehouder over de activiteiten in het kader van de EU lobby voor Flevoland. Niet opgenomen in de mededeling is de benoeming op 6 juni jl. van gedeputeerde Michiel Rijsberman tot rapporteur namens het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) voor de EFRO Verordening. Het Comité van de Regio’s is een adviesorgaan voor Europees Parlement en Europese Commissie. Met een bedrag van ca. 200 miljoen euro per jaar voor Nederlandse provincies is het EFRO één van de belangrijkste financieringsinstrumenten voor het regionaal economisch beleid.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Toelichting:

  De statenwerkgroep ‘Scenaristen’ is ingesteld na de Statenconferentie van 2017, met als opdracht om advies uit te brengen hoe de voorbereiding op besluitvorming ( de beeldvormende fase) verbeterd kan worden. De Werkgroep heeft zeven aanbevelingen gedaan. Aan de commissie wordt gevraagd deze te bespreken en aan PS te adviseren over het al dan niet overnemen van deze aanbevelingen. Om de aanbevelingen succesvol te kunnen uitvoeren, is ook nieuw gedrag in commissievergaderingen nodig.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 15 minuten

  Toelichting:

  Voorgesteld wordt af te voeren van de lijst toezeggingen commissie Bestuur de gearceerde rijen:
  B12, B88, B133, B136, B137. B140, B146.
  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de actuele lijst moties voor de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Toelichting:

  Statenlid Mw. Papma vraagt uw reactie op bijgaand voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...