Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 60 minuten

  De productenraming tkn toegevoegd

  Behandelvoorstel
  De Programmabegroting 2018 wordt in de vier de Statencommissies besproken.
  De behandeling richt zich op de bespreking van de financiële kaders.
  Er vinden geen Algemene Beschouwingen plaats. Deze hebben al plaats gevonden bij de behandeling van de Perspectiefnota dit voorjaar.

  Technische vragen
  Technische vragen over de begroting 2018 zijn inmiddels ook afgedaan volgens een schriftelijke procedure en inloopspreekuur. In de commissies is dus geen ruimte meer voor het stellen van technische vragen.


  Voor de behandeling is de programmabegroting 2018 onderverdeeld in te bespreken programma’s en paragrafen per commissie.
  In deze commissie wordt uitsluitend over onderstaande onderdelen gesproken.
  Let op: De andere onderdelen worden dus in de andere commissies besproken.

  Te bespreken onderdelen
  II Programmaplan
  -Hoofdstuk 2 Landelijk gebied en natuur
  -Hoofdstuk 5 Energie, milieu en klimaat (met DEON), en uitgezonderd OFGV (te behandelen bij cie Ruimte)
  -Hoofdstuk 7 Gebiedsontwikkeling:
  paragraaf 7.0 Inleiding,
  onderdeel 7.3 Markermeer – IJmeer
  en paragraaf 7.4 Nieuwe Natuur

  De politiek-inhoudelijke vragen dienen zich te richten op:
  - Wat heeft het college gedaan met de beleidswensen, nieuw beleid die mee door u zijn geuit bij de behandeling van de Perspectiefnota op 10 mei 2017(2 amendementen en 0 moties)?
  - Is de financiële vertaling voor het begrotingsjaar 2018 volgens u voldoende helder en goed uitgewerkt in de begroting 2018?
  - Welke reflectie geeft u nu al mee aan het college zodat het college die kan meenemen bij het uitwerken van de maatregelen voor 2018?
  - Zijn nieuwe, financiële ontwikkelingen die na bespreking van de Perspectiefnota zijn ontstaan, bijvoorbeeld van het Rijk, volgens u voldoende verwerkt in de voorliggende (meerjaren) begroting 2018?


  Bijlage : Fonds Verstedelijking Almere
  Het Fonds Verstedelijking Almere , jaarprogramma 2018, wordt besproken in de commissie Ruimte in aanwezigheid van de coördinerende gedeputeerde dhr. Lodders.

  Bijlage : Agenda Vitaal Platteland
  De voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland zit ter informatie bij de stukken (beslispunt 7 van het statenvoorstel). De agendacommissie zal dit onderdeel in een eerstkomende commissie Duurzaamheid apart nog eens agenderen.
  vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  Het betreft een beeldvormende ronde over de uitkomsten van de verkenning ter voorbereiding van de besluitvorming van PS over de toekenning van de middelen van de Luwtemaatregelen aan een alternatieve maatregel om te komen tot een toekomstbestendig ecologisch systeem in het Markermeer-IJmeer. Daarnaast kan ook de stand van zaken van andere projecten in het Markermeer-IJmeer kort aan de orde komen. In de bijgevoegde notitie treft u een korte toelichting aan. Ook de eerdere mededeling is bijgevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • 120 minuten

  Afgesproken is dat de door GS opgestelde notitie bouwstenen voor advies aan de commissie duurzaamheid worden voorgelegd alvorens deze ter hand wordt gesteld van de externe commissie Van Geel. Gedeputeerde Staten wil hiermee de commissie Van Geel een handreiking geven als vertrekpunt voor de consultatieronde. In de begeleidingscommissie OVP is afgesproken voor de behandeling de commissie een aantal relevante vragen mee te geven. Deze worden door de begeleidingscommissie op 9 oktober a.s. voorbereid en nagezonden.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...