Integrale ad hoc commissie 16 oktober 2019 15:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Mondelinge terugkoppeling Programmaraad RRK
  - Mondelinge terugkoppeling IPO AV 1 oktober 2019
  - Nadere informatie over Mededeling beleidsregel intern en extern salderen stikstofdepositie en Kamerbrief aanpak stikstofproblematiek
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 20 minuten
  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Klimaatakkoord

  Statenzaal, Oordeelsvormend
  Tijd: 45 minuten

  Het IPO is als deelnemer aan de onderhandelingen over het Klimaatakkoord gevraagd om het voorliggende Klimaatakkoord met een positief advies aan haar achterban voor te leggen en formeel te bevestigen dat de gezamenlijke provincies zich samen zullen inzetten voor het centrale doel van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord formuleert op hoofdlijnen de doelen, uitvoeringskaders en maatregelen voor de RES-en en regionale mobiliteitsprogramma’s. Provinciale Staten worden gevraagd in te stemmen met de integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord die de bevoegdheden van de provincie Flevoland raken en Gedeputeerde Staten opdracht te geven dit besluit in te brengen in IPO-Bestuur. Na ondertekening van het Klimaatakkoord heeft Flevoland een inspanningsverplichting om de afgesproken doelstellingen en maatregelen, binnen de in het Klimaatakkoord opgenomen uitvoeringskaders, te realiseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Tijd: 30 minuten
  (Portefeuillehouder de heer Fackeldey)
  Toelichting: U kunt in de commissie uw reactie op de Evaluatie, het werkplan & begroting 2020 en het proces van de nieuwe MRA-Agenda bespreken met de heer Verbeek en/of de heer Fackeldey (zij hebben beiden zitting in de regiegroep).
  Vragen voor de discussie:
  • Kunt u zich vinden in de reactie van het college op de Evaluatie? Acht u het wenselijk dat de provincie/ het college nog speciale accenten legt ten aanzien van de inhoudelijke opgaven dan wel de governance (sturing)?
  • Kunt u instemmen met het werkplan en de begroting 2020?
  TER INFO: Voor de MRA Agenda 2.0 is een aparte consultatie bedacht. Deze komt eind oktober beschikbaar voor Raden en Staten. Op 1 november wordt tijdens de Raden en Staten Conferentie de 80%-versie gepresenteerd en besproken. De Concept MRA-agenda staat op 20 november beeldvormend
  (suggesties voor de invulling van de beeldvorming zijn welkom) en op 4 december oordeelsvormend op de commissieagenda. Op 18 december is besluitvorming over uw wensen en opvattingen voorzien in PS.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 45 minuten

  Provinciale Staten is bevoegd de inhoudelijke en financiële kaders te stellen waarop het beheer en onderhoud aan de provinciale infrastructuur worden uitgevoerd. In 2014 hebben PS de Koepelnota Integraal Infra Beheerplan en de Strategische Uitvoeringsplannen (SUP’s, 2015-2019) voor alle onderdelen van de provinciale infrastructuur vastgesteld. Het huidige kader loopt af in 2019 en is daarom geactualiseerd. De actualisatie wordt verwerkt in de begroting 2020.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten

  De vaststelling van het waterprogramma is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben aangegeven (motie Startnotitie 16 november 2011) dat zij voorafgaand aan de totstandkoming van onder andere beleidsnotities, een startnotitie ter instemming voorleggen waarin het proces en de uitgangspunten worden voorgelegd. De startnotitie schetst het traject voor de totstandkoming van het waterprogramma, waarin het provinciale waterbeleid (deels) wordt herzien. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met waterschap Zuiderzeeland. Het betreft een oordeelsvormende bespreking; de beeldvorming is op 14 oktober aan de orde geweest tijdens het inwerkprogramma.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 45 minuten

  Provinciale Staten zijn bevoegd het beleid inzake reserves en voorzieningen vast te stellen. In artikel 10 van de Financiële Verordening provincie Flevoland 2018 is vastgelegd dat het college tenminste eenmaal per 4 jaar de nota reserves en voorzieningen ter behandeling en vaststelling bij uw Staten aanbiedt.
  De nota Reserves & Voorzieningen bevat de methodiek en uitgangspunten die de basis vormen voor het omgaan met reserves en voorzieningen. Door het vaststellen van deze methodiek en uitgangspunten kunnen deze als richtsnoer voor de komende jaren worden gebruikt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van Moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. Lijst van Ingekomen Stukken

  Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...