Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 60 minuten
  Toelichting:
  Hoofdstukken
  1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid;
  5.1 Onderdeel Omgevingsdiensten
  7.0 Inleiding
  7.1 Noordelijk Flevoland ( exclusief MSNF) en met Zuiderzeelijngelden;
  7.3 Zuidelijk Flevoland (alleen onderdeel Almere 2.0),
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2018 en geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2017 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Er ligt een statenvoorstel hieromtrent oordeelsvormend voor.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  Op 29 maart stond dit onderwerp geagendeerd in de commissie. Daarna is een mededeling op de LIS geplaats waarin een gewijzigde verordening was opgenomen n.a.v. vragen vanuit de commissie. PS hebben op 12 april besloten het onderwerp van de eigen agenda te halen en opnieuw in de commissie te agenderen. Er ligt nu een aangepast Statenvoorstel oordeelsvormend voor.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 45 minuten
  Toelichting:
  Buitendijkse ontwikkelingen moeten veilig zijn. Behalve de aanleg van waterkeringen zijn ook alternatieve oplossingen denkbaar bijvoorbeeld het verhogen van het maaiveld en/of vloerpeil, of waterbestendig bouwen. Deze oplossingen bieden kansen voor nieuwe initiatieven. Om deze alternatieve oplossingen mogelijk te maken is nieuw beleid uitgewerkt. Gedeputeerde Staten vragen in bijgevoegd Statenvoorstel Provinciale Staten om het nieuwe ontwerp beleid vast te stellen voor het de inspraak ingaat. Vandaag is de beeldvormende bespreking; de presentatie die zal worden gehouden door de heer J. Doornekamp treft u hierbij aan. Op 5 juli zal de oordeelvormende bespreking plaatsvinden en zal de gehele 6e wijziging van de VFL worden voorgelegd. Deze 6e wijziging gaat over de onderwerpen: schrappen 14 buitendijkse gebieden en het verbod varend ontgassen en het herstellen van technische omissies.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 45 minuten
  Toelichting:
  Provinciale Staten hebben op 27 november 2013 besloten om op onderdelen afwijking tijdelijk (voor een periode van 3 jaar) toe te staan van haar beleid om zo de gebiedsontwikkeling Oosterwold mogelijk te maken. Mede op basis van een evaluatie is er aanleiding om de gebiedsontwikkeling voort te zetten (inclusief de ontwikkeling van de projecten in het kader van programma Nieuwe Natuur in de Eemvallei en daarbuiten (binnen een daarvoor aangewezen zoekgebied). Over met name de uitkomsten van de afgelopen 3 jaren zal een presentatie plaatsvinden door mw. I de Nood, gebiedsregisseur Oosterwold. Het betreft een beeldvormende sessie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 45 minuten
  Toelichting
  Duurzame energie is voor de provincie Flevoland een van de strategische opgaven voor de lange termijn. Provinciale Staten stellen nu de startnotitie vast om ruimte te gaan bieden aan zonne-energie in het landelijk gebied. Er wordt een interactief beleidsproces gestart, besluitvorming is voorzien in het eerste kwartaal van 2018. Er ligt een startnotitie tevens procesnotitie oordeelsvormend voor.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 45 minuten
  (initiatiefnemers : T. Smetsers, L. Vestering en C. Schotman)
  Toelichting:
  -Kort terugkijken op Integrale Commissie OVF van vanmiddag
  -Initiatiefvoorstel FlevoTop; het is het voornemen van de initiatiefnemers dit voorstel op 17 mei aan te bieden en op 24 mei oordeelsvormend te bespreken.
  Ter toelichting hierop het volgende. Het proces van de Omgevingsvisie heeft tot op heden in het teken gestaan van betrokkenheid van de samenleving, van maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners. Dat heeft veel energie opgeleverd, zoals bijvoorbeeld te zien was om de voorjaarsbijeenkomst van 4 april jongstleden.

  Om dit momentum en deze energie om gezamenlijk te werken aan de toekomst van Flevoland vast te houden en volop te benutten stellen wij voor om, namens de Provinciale Staten van Flevoland, gedurende de inspraakperiode van de Omgevingsvisie een FlevoTop (Flevoland300) te organiseren.

  Een FlevoTop-bijeenkomst is een vorm waarbij Flevolanders gedurende een of meerdere dagdelen met elkaar in gesprek gaan over de onderwerpen in de Omgevingsvisie. Deze vorm is geïnspireerd op de G1000’s die in diverse gemeentes worden georganiseerd. Het is een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen. Uit elk deel van Flevoland (Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland) worden 100 Flevolanders betrokken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 10 minuten
  (initiatiefnemer E. Plate )
  Toelichting initiatiefnemer:
  Deze uitgebreide evaluatie is van enige tijd geleden. Daar is veel tijd en moeite in gestoken.

  Het was bij navraag onduidelijk wanneer de uitkomsten en conclusies daarvan besproken zouden worden, terwijl ze belangrijk zijn voor het functioneren van de commissie Ruimte en de positie van de commissie. Daarbij refereren we ook nog maar eens aan de Statenacademie.

  Wij zijn van mening dat wanneer een evaluatie niet of heel laat wordt teruggekoppeld, de evaluatie geen zin heeft (gehad). Om die reden hebben wij verzocht dit punt te agenderen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. Lijst van Ingekomen Stukken Ruimte
  vergroten verkleinen laden...