Integrale ad hoc commissie 28 augustus 2019 15:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de vergadering zal de voorzitter namens de agendacommissie voorstellen om agendapunt 6 naar voren te halen op de agenda. Dit in verband met het aanwezige publiek.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Blok 1 l 15:45 - 16:15 uur
  Toelichting:
  De beeldvormende ronde bestaat middels een presentatie uit drie delen:
  1. Uitleg wat reserves & voorzieningen zijn en wat hierover wettelijk is bepaald (kaderstelling vanuit BBV)
  2. Voorstel tot het (op onderdelen) wijzigingen van het beleidskader reserves en voorzieningen en het ophalen van de wensen bij Provinciale Staten (meningsvormende ronde van 4 september)
  3. Vervolgstappen schetsen (voor oordeelsvormende ronde van 16 oktober)
  - Nieuwe nota reserves & voorzieningen (techniek a.d.h.v. de uitkomst punt 2)
  - Detail overzicht van de reserves en voorzieningen (overeenkomstig de uitkomst van punt 2)
  vergroten verkleinen laden...
 • Blok 2 l 16:15 - 17:00 uur
  Toelichting:
  U kunt beeldvormend vragen stellen over de voorliggende startnotitie. Op 4 september volgt de meningsvorming in uw commissie; daar kunt u ook in discussie gaan met elkaar/college welke randvoorwaarden u wilt meegeven voor de vervolgstartnotities. Het klimaatakkoord, het bredere thema bij deze startnotitie, volgt een eigenstandig traject.
  vergroten verkleinen laden...
 • Blok 3 l 17:15 - 18:00 uur
  In eerdere commissies is afgesproken dit onderwerp regelmatig te agenderen. Er ligt vanuit een eerdere integrale ad hoc commissie een concreet agenderingsverzoek. Het rapport van de verkenner zal op 12 juli verschijnen evenals een mededeling van GS. Er volgt een nazending hierover. En op 27 augustus zal er een extra bijeenkomst gehouden worden met de raden en Staten waarin de verkenner, de heer Leerink, het rapport, inhoudelijk en technisch, heeft toegelicht.
  vergroten verkleinen laden...
 • Blok 4 l 19:00 - 20:00 uur
  Toelichting:
  Genoemd programma wordt als een bijlage bij de Programmabegroting 2020 aan uw Staten voorgelegd. U wordt een beeldvorming gepresenteerd met allereerst algemene informatie over Almere 2.0 en de werking van het FVA en waarin vervolgens wordt ingegaan op een aantal actuele projecten. De meningsvorming vindt plaats tijdens de behandeling van de Programmabegroting.
  vergroten verkleinen laden...
 • Blok 5 l 20:00 - 20:30 uur
  Toelichting:
  In 2014 hebben Provinciale Staten de Koepelnota Integraal Infra Beheerplan en de Strategische Uitvoeringsplannen (SUP’s, 2015-2019) voor alle onderdelen van de provinciale infrastructuur vastgesteld. De SUP’s beschreven uniform per thema het beleid, het areaal, de functies, het kwaliteitsniveau van het onderhoud en de daarbij behorende kosten. Het huidige kader loopt af in 2019 en is daarom geactualiseerd. Dit is vooral een technische actualisatie.
  De besluitvorming gaat vervolgens tegelijkertijd met de begroting. Voorbereiding op besluitvorming.
  In de SUP 2.0 wijken de voorgestelde kwaliteitsniveaus en indicatoren in beperkte mate af van de huidige niveaus en indicatoren. Om PS hiermee niet in de programmabegroting te verrassen, is ervoor gekozen de Statenleden mee te nemen in de achterliggende gedachtes achter de voorgestelde keuzes. U krijgt een presentatie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Blok 6 l 20:30 - 21:00 uur
  Toelichting:
  De startnotitie wordt ter vaststelling in een Statenvoorstel voorgelegd aan PS. In een beeldvormende sessie wordt van u gevraagd informatieve, beeldvormende vragen te stellen. De oordeelsvorming volgt op 4 september 2019. Daar kunt u met elkaar of met het college in discussie gaan over de processtappen zoals die worden voorgesteld in de startnotitie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Blok 7 l 21:00 - 21:30 uur
  Toelichting:
  U kunt vooral informatieve vragen stellen zodat u allen over dezelfde beelden/informatie beschikt. Na vaststelling van het ontwerp Erfgoedprogramma door Provinciale Staten op 30 januari 2019 (ook bijgevoegd) is het ter inzage gelegd. Na de verwerking van de inspraakreacties wordt het definitieve Erfgoedprogramma binnenkort aan u aangeboden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Blok 8 l 21:30 - 21:45 uur
  Toelichting:
  Uw Staten dient het programma te wijzigen voor de mogelijke locaties voor structureel gebruik door de kleine luchtvaart in verband met de gecontroleerde status die luchthaven Lelystad Airport officieel vanaf 7 november 2019 gaat krijgen. Dit Statenvoorstel voorziet in de benodigde aanpassingen van het programma met bijbehorende kaart “luchtvaartterrein zoekgebieden”. Op 18 september wordt het voorstel in de Staten behandeld. Hierna zal het voorstel voor 6 weken ter inzage worden gelegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van Moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. Lijst van Ingekomen Stukken

  Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...